ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.แม่โจ้ เปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรไทยและวัฒนธรรมไทยในโครงการ”วัฒนธรรม ดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต ปี 61″

0
1508

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรไทยและวัฒนธรรมไทยในโครงการ”วัฒนธรรม  ดนตรี  ประเพณี  วิถีชีวิต ปี 61″ พร้อมนิทรรศการเปิดบ้านอาจารย์บุญศรีฯและ การประกวดเล่าเรื่อง แม่โจ้ในความคิดของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ข่วงบุญศรี  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภายใต้ชื่องาน”วัฒนธรรม  ดนตรี  ประเพณี  วิถีชีวิต ปี 61″ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมีนางสมพร  แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกล่าวรายงาน

งาน”วัฒนธรรม  ดนตรี  ประเพณี  วิถีชีวิต ปี 61″ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การรับรู้เรื่องราวและเข้าใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามภารกิจและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ระหว่างชุมชนพร้อมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลาย มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ และมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แท้จริงและตระหนักถึงความสำคัญที่จะรักษาไว้เป็นมรดกของคนไทยสืบไป

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมี นิทรรศการเปิดบ้านอาจารย์บุญศรี ซึ่งเป็นการจัดและตกแต่งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยแสดงผลงานและสิ่งของเครื่องใช้ด้านการเกษตร  ประวัติแม่โจ้และเรื่องราวแม่โจ้กับการสนองงานในพระราชวงค์ตอบสนองการเรียนรู้ใหม่ที่ทันสมัยเป็นสากลมากขึ้นและเป็นฐานเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนการประกวดเล่าเรื่องแม่โจ้ในความคิดของนักศึกษาและสิ่งที่น่าสนใจมีการสาธิตและฝึกอาชีพโดยปราชญ์สัมมาชีพจำนวน 6 ฐานได้แก่ ฐานประดิษฐ์วัสดุรีไซเคิลฐานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย  ฐานการถักถุงใส่ภาชนะจากเชือก  ฐานการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโมและฐานการทำขนมวงน้ำอ้อย ท่ามกลางบรรยากาศกาดหมั้วครัวฮอมล้านนา