กกท.เชียงใหม่ ช่วยบุคลากรมวย ช่วงโควิด 87 ราย

0
197

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารบุคลากรในวงการมวยในจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือช่วยเหลือวงการมวยรวม 87 ราย

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้มีนโยบายให้การช่วยเหลือบุคลากรในวงการมวย จากการประชุมคณะกรรมการกีฬามวยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการกีฬามวยเห็นชอบในหลักการที่จะเยียวยา นักมวย และผู้ฝึกสอนมวย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ในการนี้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศ ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะนายทะเบียนมวยประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งหัวหน้าค่ายมวยที่มีนักมวยขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักมวยไทย หากมีรายชื่อตกหล่นให้แจ้งกลับมาที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนบหลักฐานการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวรวม 4 ประเภท เพื่อเยียวยาเนื่องในสถานการณ์โรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้นั้นรวมแล้ว 87 ราย สำหรับผู้ที่ขอการช่วยเหลือทั้ง 87 รายประกอบด้วยการอุดหนุนค่ายมวย 23 ค่าย นักมวย 48 ราย ผู้ฝึกสอน 9 ราย และผู้ตัดสิน 7 ราย โดยจะได้จัดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการพิจารณาให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไป