ภาครัฐ-เอกชนฟื้นฟูป่า “พลัง เหนือ ธรรมชาติ”

0
250

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าในโครงการ Climate Festival @North “พลัง เหนือ ธรรมชาติ” โดยมี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่า ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าอย่างยั่งยืน โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ โครงการ Climate Festival นี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก และผลักดันให้เกิดการลงมือทําจริงด้วยตนเอง ในการกอบกู้สภาพแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสังคมไทย อีกทั้งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี นำไปสู่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวต่อไป
ภายในกิจกรรมปลูกป่า ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการแจก Face Shield แอลกอฮอล์ และการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรฐาน คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตลอดงาน