Thai MOOC Talk สัญจรออนไลน์#3

0
254

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม Thai MOOC Talk สัญจรออนไลน์ (ครั้งที่ 3) เพื่อบอกเล่าสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง POST COVID จากแม่ข่าย THAI MOOC ในภูมิภาคต่างๆ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากร