ชม.เปิดประกวด Mascot กีฬา“นครเจียงใหม่เกมส์”

0
267

คณะทำงานเสนอจังหวัดเชียงใหม่ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เดินหน้าเปิดประกาศเปิดรับสมัครการประกวดสัญลักษณ์ ภาพสัตว์นำโชคและคำขวัญการแข่งขัน นายสงศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงานเสนอจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” เปิดเผยว่า จากการที่คณะทำงานเสนอจังหวัดเชียงใหม่ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี 2565 ได้รับแบบเหรียญรางวัลกีฬาจาก ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการออกแบบ เพื่อจะได้นำแบบเหรียญรางวัลนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ พร้อมกันนี้ทางคณะทำงานเสนอจังหวัดเชียงใหม่ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันดังกล่าว แ

ละให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงได้มีมติจัดประกวดตราสัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) และคำขวัญประจำการแข่งขัน เพื่อนำเสนอผลงานที่ชนะเลิศไปใช้ในการต่างๆ ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีระเบียบการดังต่อไปนี้ ตราสัญญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) 1.ต้องเป็นภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก อาทิงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถานและประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ 2.มีเครื่องหมาย (LOGO) ประกอบด้วยตราการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตราสัญญาลักษณ์การแข่งขันมีข้อความ “การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) นครเจียงใหม่เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2565) 3. มีข้อความ “นครเจียงใหม่เกมส์” เป็นภาษาไทย ไม่กำหนดรูปแบบตัวอักษรและการวางแนวตัวอักษร 4. ต้องสื่อความหมายที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล 5. ต้องมีคำอธิบายแนวความคิด ความหมายของภาพสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด 6. ส่งมอบภาพสีพร้อม File JPG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ตํ่ากว่า 300 dpi และไม่เกิน 400 dpi ) โดยบันทึกลงแผ่น CD 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ภาพ จำนวน 2 รายการแข่งขันฯ 8. ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น สัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) 1. ต้องเป็นภาพสัตว์ที่เป็นตัวแทนบ่งบอกความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ในลักษณะการถือคบเพลิง และผู้ที่ชนะการประกวดจะต้องออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot) ในลักษณะการเล่นกีฬาแต่ละชนิดกีฬาตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนดในขั้นตอนต่อไป 2. ต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของภาพสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด 3. ส่งมอบภาพสีพร้อม File JPG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ตํ่ากว่า 300 dpi และไม่เกิน 400 dpi) โดยบันทึกลงแผ่น CD 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ภาพ ต่อ 1 คนจำนวน 2 รายการแข่งขันฯ 5. ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น คำขวัญประจำการแข่งขัน มีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นข้อความที่กะทัดรัด และได้ใจความ 2. ในข้อความนั้นจะต้องมีคำว่า “นครเจียงใหม่เกมส์” ปรากฏอยู่ในข้อความด้วย 3. พิมพ์ข้อความลงกระดาษ A 4 ด้วยตัวหนังสือ TH SarabunIT9 ด้วยตัวหนา ขนาด 20 นิ้ว 4. ผู้ที่ส่งคำขวัญเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่ง คำขวัญเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 คำขวัญ จำนวน 2 รายการแข่งขันฯ 5. ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น คุณสมบัติผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย การส่งผลงาน 1. ต้องเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ / หรือ ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ไว้ด้านหลังแผ่นภาพและคำขวัญทุกแผ่น 2. ต้องผนึกซอง จ่าหน้าถึงคณะกรรมการประกวดสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วงเล็บมุมซองว่า “ภาพสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-112045 3. เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ คณะกรรมการฯ จะเก็บรักษาภาพที่ส่งเข้าประกวดไว้ในสภาพที่ผู้ส่งมาและจะเปิดพร้อมกันในวันพิจารณาคัดเลือกทั้งนี้จะระวังรักษาแบบภาพสัญลักษณ์ทุกแบบ ที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด แต่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุอันสุดวิสัย 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกาดจะต้องรับผิดชอบ หากภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่นทุกกรณี การคัดเลือกและการตัดสิน 1.คณะกรรมการประกวดสัญลักษณ์การแข่งขันฯ จะพิจารณาตัดสินคัดเลือกภาพสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกาด ซึ่งคณะกรรมการประกวดสัญลักษณ์การแข่งขันฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวดหรือจะให้มีการประกวดใหม่ได้ หากไม่มีผลงานใดผ่านการพิจารณา 2. การตัดสินของคณะกรรมการประกวดสัญลักษณ์การแข่งขันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ รางวัลการประกวด 1.เจ้าของภาพตราสัญลักษณ์การแข่งขันและสัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผู้ที่ชนะการประกวดลำดับที่ 2 จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และผู้ที่ชนะการประกวดลำดับที่ 3 จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 2.เจ้าของคำขวัญ ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผู้ที่ชนะการประกวดลำดับที่ 2 จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และผู้ที่ชนะการประกวดลำดับที่ 3 จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) การมอบรางวัลจังหวัดเชียงใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป สัญลักษณ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวด จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยน แปลงรายละเอียดต่างๆ ของภาพสัญลักษณ์ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีสิทธิ์จะทำการ เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ได้รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้จนกว่าจะได้รับอนุญาต จากทางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย กำหนดการดำเนินการต่าง ๆ 1.ส่งภาพสัญลักษณ์เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ภายในเวลา 16.30 น. (วันที่ประทับตราไปรษณีย์) 2.คณะกรรมการประกวดสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2565) จะประกาศผลการประกวดสัญลักษณ์ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5311 2045