ประเมินผลชุมชน ใสสะอาด’ท้าทาย’

0
238

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวราพรรณ บุญวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม นายพิเศษ นันต๊ะหม่น​ นิติกรชำนาญการ​ และนายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม​ ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ​ (ผู้แทนอำเภอ​ 3​โซน)​และนักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมติดตามฯ​

พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินตามมาตรการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” ใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามที่เริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และ​โครงการนวัตกรรม “You can change : Change Chiangmai “ 5​ Changes สู่องค์กรคุณธรรม​ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรการโครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ในระดับดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ”
กระทรวงมหาดไทย​ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้พิจารณาเห็นว่าการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงการพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ การส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้อง เป็นธรรม และจริงจัง ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติ วิธีคิด และยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคประชาชน ด้วยความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ