ทหารพัฒนาภาค 3 ตรวจโควิด ว.โปลิฯ มาตรการป้องกันเยี่ยม

0
201

เปิดเทอมวันแรกสถานศึกษาคุมเข้มนักศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนสองระบบทั้งเรียนออนไลน์และเรียนในสถานศึกษา ขณะเดียวกันตั้งจุดคัดนักศึกษากรองทุกจุดทั้งประตูทางเข้า ห้องเรียน โรงอาหาร นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มในการพักรับประทานอาหารกลางวันป้องกันการแออัด สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารสำนักงานพัฒนาภาค 3 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาฯ พบมีการบริหารจัดการดีเยี่ยมในด้านการป้องกันไวรัสโควิด19

บรรยากาศการเรียนการสอนวันแรกหลังภาครัฐได้มีการคลายล็อกให้สถานศึกษากลับมาเปิดการเรียนการสอนได้วันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาทุกระดับชั้นทุกสังกัดกลับมาเปิดเรียนในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนวันแรกทำให้สถานศึกษาจัดมาตราป้องกันอย่างเข้มงวดทั้งการคัดกรองนักศึกษาตั้งแต่ประตูทางเข้า การคัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าห้องเรียน การเว้นระยะห่างของนักศึกษาในห้องเรียน การจัดช่องทางเข้าออกในแต่ละอาคารเรียน

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากทางภาครัฐอนุญาตให้มีการเปิดการเรียนการสอนได้ทางวิทยาลัย จึงได้มีการจัดระเบียบในการสอนใหม่ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทุกระดับอยู่กว่า 4 พันคนโดยจะแบ่งให้นักศึกษาเป็นสองกลุ่มใหญ่ทั้งเรียนออนไลน์ และเรียนที่สถานศึกษา เพื่อง่ายต่อการเรียนการสอนและในส่วนของโรงอาหารซึ่งเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เนื่องจากเป็นพื้นที่มีนักเรียนมารวมตัวกันจำนวนมากทางวิทยาลัยได้จัดมาตรการใหม่โดยให้แบ่งเป็นรอบจำนวน 5 รอบให้นักศึกษามารับประทานอาหารและจำกัดจำนวนนักศึกษาที่นั่งประทานอาหารแต่ล่ะโต๊ะไม่กิน 4 คน เพื่อเป็นการลดความแออัด และทางวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดระเบียบนักศึกษาให้เว้นระยะห่างขณะเลือกซื้ออาหารและนั่งประทานอาหาร

นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในวิทยาลัย ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อีกด้วย ซึ่งก่อนที่จะเปิดเรียนทางวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาผ่านสื่อโซเชี่ยล ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการมาวิทยาลัยเร็วขึ้นกว่าปรกติ 1 ชั่วโมงโดยให้เข้าจุดคัดกรองทั้ง 5 จุดที่วิทยาลัยจัดไว้ให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาเพื่อป้องกันการจราจรติดขัด ส่วนในห้องเรียนยังได้จัดจำนวนนักศึกษาและจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างไว้ด้วย นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยยึดหลักว่า “มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ” ขณะที่ น.อ.รณพล พุ่มประทีป นำกำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าตรวจสอบมาตรการการป้องกันและระบบการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ในสถานศึกษา เบื้องต้นจากการลงพื้นที่พบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้วางมาตรการการป้องกันและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างดี