…..ราชภัฏป้องกันโควิด…..

0
290

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เตรียมการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการรวมกลุ่มของนักศึกษารุ่นพี่สร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน 4 ชุด สำหรับนำไปตั้งไว้หน้าห้องเรียนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 ทั้งเป็นการลดการสัมผัสโดยใช้มือซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำหน้ากากอนามัย COMPUTER@CMRU จำนวน 700 ชิ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากอาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้จะได้ส่งมอบความห่วงใยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาทุกหมู่เรียนทุกชั้นปีของภาควิชา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นี้