พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital Economy ภาคเหนือ

0
245

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการดิจิทัล 17 จังหวัดภาคเหนือ
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ กับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 , นายพัลลภ แซ่จิว กรรมการ รองประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีได้มีพิธีลงนามแสดงเจตจำนงระหว่าง​ วิทยาลัยศิลปะ​ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท จี​ เอส​ วี พี​ กรุ๊ปจำกัด​ ณ ห้อง 112 ชั้น 1 วิทยาลัยศิลปะ​ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายในการพัฒนาเมืองให้ไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) นอกเหนือจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้ว ทรัพยากรมนุษย์ และความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเมืองและประเทศให้ก้าวไปสู่สามาร์ทซิตี้ (smart city) และดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2564 ของจังหวัดเชียงใหม่ด้านเทคโนโลยี โดยจะเน้นในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและ การประกอบธุรกิจ จะเน้นไปยังกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในอุตสาหกรรมหลักของภาคเหนือ รวมไปถึงกลุ่มนักศึกษาและ Startup ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ประเทศมีความพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
ซึ่งในภาคส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเปิดโอกาสในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ขีดความสามารถทั้งด้านวิชาการและด้านการลงมือปฏิบัติงานจริงการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด โดยการที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวนักศึกษาเองนั้น เราจะเน้นไปที่องค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในยุคการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี (Digital Transformation) ซึ่งจากที่กล่าวมานั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการปรับและเพิ่มเติมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะเน้นไปในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) งานวิจัยและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น​
และอีกหนึ่งความร่วมมือจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) กล่าวว่า ในโครงการ Northern Digital Economy นี้ ทางหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ มีความยินดีที่จะเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ OTOP จำนวน 3,000 ราย เพื่อให้กระตุ้นการรับรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันบ่มเพาะนักศึกษา และสนับสนุนผู้ประกอบการในการแสดงสินค้าในงานหอการค้าแฟร์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 นี้ ทางหอการค้าไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยนายพัลลภ แซ่จิว กรรมการ รองประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะสนับสนุนกิจกรรมการอบรมสัมมนา และการบ่มเพาะเชิงลึกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในโครงการ และร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการนำร่องจำนวน 100 ราย เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ​ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น IoT (ไอโอที), Big Data, AI (เอไอ), Automation, Smart Farming , Delivery และ E-Commerce เป็นต้น
ส่วนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ภาคเหนือ รวมถึงผู้ประกอบการใหม่ Start ใน 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 5,000 รายเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ โดยจะเริ่มกิจกรรมการอบรมสัมมนาจาก 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร Digital Economy หลักสูตร Digital Commerce หลักสูตร Digital Transformation และหลักสูตร Digital Consumption จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะหลักสูตร จำนวน 100 สถานประกอบการ เพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ กลุ่มนักศึกษา และ Digital Service Provider เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการตลาดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่านกระบวนการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้สื่อออนไลน์ 100 สถานประกอบการ จากนั้นผลักดันต่อยอดธุรกิจ เพื่อไปแสดงสินค้าในงาน หอการค้าแฟร์ 2020 (TCC Fair 2020) ในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ ทั้งผู้ประกอบการ กลุ่มน้อง ๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร และอยากให้เชิญชวน กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักศึกษา และ Start Up ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดธุรกิจ