ชุมชนพาเที่ยว2วัด ตามรอยหลวงปู่มั่น

0
304

ฉลอง 150 ปี ชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เชียงใหม่ วางแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น เพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เดินทางเข้าไปศึกษาชีวประวัติ วัตรปฏิบัติอันงดงามและปฏิปทาตามคำสอนขององค์หลวงปู่ฯ ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้องค์หลวงปู่มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลก “สาขาสันติภาพ” ในปี 2563-2564
เมื่อวันที่ผ่านมา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” โดยมี ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานนำคณะทำงานเข้าพบ ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมพบปรึกษาหารือในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ของจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง คือ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ และวัดถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว โดยคณะทำงานฯได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลฯ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ วัดถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว สำหรับการวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
ด้วยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระบูรพาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานเป็นบุคคลสำคัญของโลก “สาขาสันติภาพ” ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2564 และรัฐบาลได้กำหนดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ( 20 มกราคม 2563) ในปี พ.ศ. 2513 – 2564 เนื่องด้วยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มีคุณูปการสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เดินทางเข้าไปศึกษาชีวประวัติ วัตรปฏิบัติอันงดงามและปฏิปทาตามคำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกยกย่องและเชิดชูองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถวายเป็นอาจาริยบูชา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล เพื่อให้เกิดการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางหลักคำสอนและวัตรปฏิบัติขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และอนุชนนำไปปฏิบัติสืบไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานตามหลัก บ.ว.ร (บ้าน วัด โรงเรียน) และขยายผลไปสู่ บ.ว.ร (บริษัท วิสาหกิจชุมชน ราชการ) ที่ประสานและเชื่อมโยงกับผู้มีจิตศรัทธาได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยคณะทำงานฯ ได้กำหนดวางแผนการดำเนินการโครงการฯ จัดทำข้อมูลเส้นทางธุดงค์ และพื้นที่การศึกษาตามห้วงเวลา โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือชีวประวัติและหนังสือปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ฉบับที่เรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโน) การลงพื้นที่ชุมชนโดยการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ของหลวงปู่มั่นเฉพาะพื้นที่ รวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญที่มีความรู้และได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในเรื่องราวขององค์หลวงปู่มั่น จนได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนให้เป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และเรียนเชิญให้เป็นผู้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสาน รักษา และต่อยอดจากแนวทางหลักธรรมคำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเอกชน ราชการ วิสาหกิจเพื่อสังคม และชุมชนระดับส่วนกลาง จังหวัด อําเภอ ตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินร่วมกันจนเป็นผลสำเร็จของการบูรณาการผนึกพลังร่วมมือทุกภาคส่วน จัดทำผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เดินทางศึกษาพื้นที่จากเส้นทางท่องเที่ยวที่กำหนด และปรับปรุงพื้นที่และสูง ธาตุในพื้นที่เป้าหมายตามความเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความร่วมมือกันตามหลัก บ.ว.ร. (บ้าน วัดโรงเรียน) และ บ.ว.ร.2 (บริษัท วิสาหกิจชุมชน ราชการ) ที่ประสานและเชื่อมโยง กับผู้มีจิตศรัทธาได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน เกิดการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวทางหลักคำสอน และวัตรปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และอนุชนนำไปสู่การปฏิบัติสืบไป และร่วมน้อมรำลึกถึงพระคุณ ยกย่อง และเชิดชูองค์หลวงปู่มั่น ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล