ผู้ตรวจ มท. เยี่ยมผู้ป่วย ในพระราชานุเคราะห์ฯ

0
204

เมื่อวันที่ผ่านมา นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย

โดยรายแรกได้เยี่ยมเยียน เด็กชายนวันวัตร วาจายิ้ม ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ที่ป่วยด้วยโรค Communicating Hydrocephalus มีความบกพร่องทางสมอง สายตาเกือบบอดสนิท มองเห็นเพียงเลือนลาง มือข้างซ้ายอ่อนแรง อาศัยอยู่กับครอบครัวของนางกันตี จันทร์ยอด อาชีพรับเลี้ยงเด็กเล็กภายในหมู่บ้าน โดยเด็กชายนวันวัตร วาจายิ้ม เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และเคยรับการผ่าตัดที่ศีรษะหลายครั้ง เพื่อทำการดูดน้ำที่ศีรษะออก โดยการดำเนินการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมา อำเภอสันทราย และกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีความต้องการช่วยเหลือในการดำรงชีพ เพิ่มเติม เพราะครอบครัวที่ดูแลมีฐานะค่อนข้างยากจน และผู้ป่วยต้องการได้รับการเสริมพัฒนาการด้านสมองและด้านร่างกาย

จากนั้นได้เยี่ยมเยียน นายเกษมสันต์ ปันผล ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดสมองผิดปกติ ร่างกายเสียการทรงตัว ภายใต้การดูแลของนางต๋าน้อย แสนสุภา ซึ่งเป็นย่า โดยนายเกษมสันต์ ปันผล เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนจะป่วยจึงทำให้ไม่ได้ศึกษาต่อ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่งต่อการรักษามาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยแพทย์นัดหมายการรักษาครั้งต่อไปในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยการดำเนินการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมา อำเภอสันทราย และกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แต่ยังคงมีความต้องการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และการส่งเสริมอาชีพเพื่อหารายได้ช่วยเหลือตนเอง ซึ่งทางอำเภอสันทราย และกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย จะได้ทำการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทั้ง 2 ราย อย่างต่อเนื่องต่อไป