โปลิฯ – วัฒโน เซ็น MOU พัฒนาวิชาการ 2 สถาบัน

0
193

เมื่อวันที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฯ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกันตามความเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาทั้งสองสถาบัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารนิกรพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือด้านวิชาการตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทั้งสองฝ่ายจึงทำบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือกัน โดยให้ความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่างสถาบัน และให้ความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา

การดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาและตกลงร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ในรายละเอียดเป็นกรณีๆ ไป วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จะทำหน้าที่ประสานและจัดทำโครงการความร่วมมือกัน โดยข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนามฯ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหารของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ และระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยของวิทยาลัยฯ อาทิ ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมแบบอัตโนมัติและโค้ดดิ้ง ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติแขนกลเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ สื่อการเรียนการสอน ผลงานนวัตกรรมผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ จากนั้นมีการแข่งขันฟุตบอลบุคลากร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบัน ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ด้วย