บำเพ็ญประโยชน์

0
326

บำเพ็ญประโยชน์……………….ผู้กำกับลูกเสือ พร้อมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในสัปดาห์ถวายความจงรักภักดีพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน อาทิ บริเวณหน้าโรงเรียน สะพานลอย อาคารเรียน และอาคารโรงอาหาร โอกาสนี้กองลูกเสือสามัญ ร่วมกับคณะยุวกาชาด และงานอนามัยโรงเรียน ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วย เพื่อป้องกัน 3 โรคร้าย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทั้งโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ผ่านมา