นศ.บัณฑิตศึกษา-อาจารย์ ว.พลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

0
256

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี รับมอบ รางวัลนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นผลงานที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ The International Online Conference on Innovative Science, Engineering and Technology (lociser-2020) จัดโดย Knowvel Journals, London, UK เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 5 คน ดังนี้
รางวัลดีเด่น Best Paper Award ได้แก่

  • Miss Tu Vy Thuy Nguyen นักศึกษาระดับปริญญาโท
  • ว่าที่ร้อยโท กาณฑ์ โสภโณดร นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  • Dr.Rameshprabu Ramaraj อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน

รางวัลดีเด่น Best Presentation Award ได้แก่ Miss Glennise Faye C.Mejica และ นางสาวพิชชาพร คำมี นักศึกษาระดับปริญญาโท