พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชียงใหม่ จัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล

0
252

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว Tourism Intelligence Center (TIC) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกและการใช้ประโยชน์จากระบบ Tourism Intelligence Center (TIC) และเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทักษะ และสามารถนำข้อมูลในระบบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีความเจริญก้าวหน้า และยั่งยืน รวมถึงการนำความรู้ถ่ายทอดให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป