ลำไยไม่หวาน โควิดเป็นเหตุ

0
206

ลำไยไม่หวานแล้ว โควิด-19 ทำสะดุด สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ หนุนสมาชิกกองทุนทั่วประเทศช่วยซื้อผลผลิต ลำไยเชียงใหม่เริ่มล้นตลาด ส่งออกจีนไม่ได้ ขณะที่เกษตรจังหวัดฯ รุกเชื่อมโยงตลาดลำไยล่วงหน้า เร่งบริหารจัดการผลผลิต ทั้งตลาดภายใน-นอก จังหวัด รวมทั้ง Modern Trade และตลาดออนไลน์
นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า ได้เดินทางไปพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยการแลกเปลี่ยนผลผลิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน พบว่าช่วงนี้เป็นฤดูผลผลผลิตลำไยเริ่มออกสู่ตลาดจำนวนมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 63 ประมาณ 3 แสนตัน ราคาส่งออกจากสวนประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม ปกติชาวสวนจะส่งออกไปยังจีนได้ปริมาณสูงมาก แต่เมื่อเจอปัญหาโควิด-19 ชาวสวนได้รับผลกระทบอย่างมาก ไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้
สทบ.จึงดำเนินโครงการ เชิญชวนให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านช่วยกันซื้อลำไย ตามโครงการแลกเปลี่ยนสินค้า จะช่วยระบายผลผลิตลำไยจากสวนได้มากขึ้น เพราะเมื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ 12.9 ล้านครัวเรือน หากร่วมกันช่วยแก้ปัญหาลำไยล้นตลาดจะช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเดินหน้านโยบายแลกเปลี่ยนสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน นำของดีมาแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และซื้อขายกันถูกกว่าท้องตลาด เพื่อให้เป็นกลไกแก้ปัญหาสินค้าในชุมชน
ด้านนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์การผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2563 ว่าลำไย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ที่สามารถสร้างมูลค่าปีละหลายล้านบาท พื้นที่การผลิตที่สำคัญ 8 จังหวัดภาค
เหนือตอนบนประมาณ 850,000 ไร่ได้แก่เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ และตาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ 318,291ไร่ ผลผลิตในฤดูประมาณ 144,631 ตัน
ปัจจุบันเป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยในฤดูออกสู่ตลาด และจะมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการการจัดการลำไยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณผ่านโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ปี 2563 โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมและแนะนำให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่ คือ การเตรียมต้นให้สมบูรณ์ การตัดแต่งช่อผล การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย และการปรับปรุงคุณภาพสีผิว รวมทั้งการจัดทำแปลงเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาด
ส่วนเชิงปริมาณลำไยนั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งนำประเด็นเชื่อมโยงตลาดลำไยล่วงหน้า การสนับสนุนให้มีจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยและกระจายผลผลิต จัดเตรียมข้อมูลความต้องการรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการลำไยโดยประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการบริหารจัดการผลผลิตอาทิ การบริโภคสดภายใน ด้วยวิธีกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลาดภายในจังหวัด รวมทั้ง Modern Trade และตลาดออนไลน์/ไปรษณีย์/ธกส. แปรรูป ด้วยวิธีการอบแห้งทั้งเปลือก อบแห้งเนื้อสีทอง แปรรูป เช่น ลำไยกระป๋อง และการส่งออกลำไยสด เป็นต้น