ว.พลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ รับรางวัลวิชาการนานาชาติ

0
169

เมื่อวันที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นผลงานที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ The International Online Conference on Innovative Science, Engineering and Technology (lociser-2020) จัดโดย Knowvel Journals, London, UK เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 5 คน ดังนี้

รางวัลดีเด่น Best Paper Award ได้แก่ Miss Tu Vy Thuy Nguyen นักศึกษาระดับปริญญาโท , ว่าที่ร้อยโท กาณฑ์ โสภโณดร นักศึกษาระดับปริญญาเอก , Dr.Rameshprabu Ramaraj อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รางวัลดีเด่น Best Presentation Award ได้แก่ Miss Glennise Faye C.Mejica และนางสาวพิชชาพร คำมี นักศึกษาระดับปริญญาโท
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล พร้อมทั้งขอบคุณที่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ นำเสนอผลงานวิชาการคุณภาพในเวทีระดับนานาชาติจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้