ศธ. MOU ร่วมสร้าง ครอบครัวพอเพียงฯ

0
4098

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายณัฏ​ฐ​พล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษา ระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียงกับกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยมีนางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ และเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมจันทร​เกษม​ กระทรวงศึกษาธิการ

ว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานอันเป็นที่ประจักษ์ ในขณะเดียวกัน กระทรวง​ศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ศักยภาพ และเป็นคนดี รู้รัก สามัคคี ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ​กับมูลนิธิ​ครอบครัว​พอเพียง​ในครั้งนี้ เพื่อสร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษา ถือเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิ​จพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤต COVID-19​ ซึ่งจะช่วยให้เราทุกคนฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้ “ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการสร้างคนดี มีทัศนคติที่ดี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ เสียสละ และมีความรู้คู่คุณธรรม โดยสิ่งเหล่านี้ จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ​พร้อมให้การสนับสนุนทุกด้าน โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมในยุคดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กเข้าใจและเข้าถึง หลักคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้” รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว
นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้าง​ศูนย์​ครอบครัว​พอเพียง​ฯ ในครั้งนี้ มูลนิธิ​ครอบครัว​พอเพียง​และกระทรวงศึกษาธิการ​ มีแนวทางที่จะพัฒนาแกนนำวิทยากร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ด้านความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และจิตอาสาในสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินการ เพื่อการยกย่องและเผยแพร่ ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สร้างนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนร่วมสร้างกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสืบสานให้เกิดความร่วมมือในการรักษาศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่จิตอาสาในสถานศึกษา โดยมูลนิธิ​ครอบครัว​พอเพียง​ ยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการน้อมนำคำสอนของพ่อ ไปสู่ประชาชนทั้งแผ่นดิน อันจะช่วยให้ประเทศก้าวผ่านวิกฤต COVID-19​ และวิกฤตเศรษฐกิจที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งศูนย์ครอบครัวพอเพียงฯ จะเป็นศูนย์รวมคนดี คนที่ศรัทธาในความดี และปรารถนาที่จะทำประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน