การท่องเที่ยวและการบริการจัดสัมมนา “ปรุงรสท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวเสน่ห์กิน ถิ่นล้านนา”

0
1013

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาเรื่อง “ปรุงรสท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวเสน่ห์กิน ถิ่นล้านนา”เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม

การสัมมนา “ปรุงรสท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวเสน่ห์กิน ถิ่นล้านนา” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและบริหาร โดยมีอาจารย์รชวดี  พันธุ์นิติภูมิ เป็นอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์วรัญญ์คมน์  รัตนะมงคลชัย เป็นหัวหน้าหลักสูตร ผู้จัดงานได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและการท่องเที่ยวมาบรรยายให้ความรู้ อันได้แก่คุณทรงสุข  บุญทาวงค์นักวิชาการอิสระ (ด้านการท่องเที่ยว)บรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร :Gastronomy Tourism”คุณคมสันต์  วงศ์ษา ผู้เข้าแข่งขัน 3 คนสุดท้ายรายการมาสเตอร์เชฟประเทศไทย บรรยายเรื่อง “อาหารท่องถิ่นล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร Work Shop การทำลาซานญ่าน้ำพริกอ่อง” แก่นักศึกษา

นายกฤษณ  อร่ามศรี นักศึกษาประธานจัดงานกล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสร้างความแปลกใหม่ให้กับการท่องเที่ยว ทางคณะผู้จัดงานเล็งเห็นความสำคัญการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเอกลักษณ์ของอาหารล้านนา อันเป็นการสร้างจุดเด่นและสร้างคุณค่าต่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้นักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้จริงซึ่งได้จัดโครงการสัมมนานี้ขึ้น