สสว. ชูระบบเอสเอ็มอี โค้ชชิ่งออนไลน์ทั่วไทย แก้ปัญหาธุรกิจเร่งด่วน

0
212

นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการ Train the Coach ของ สสว. ซึ่งได้เข้าสู่ระยะปีที่ 3 โดยมีสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยร่วมดำเนินการนั้น มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการรวบรวม คัดสรรโค้ชมืออาชีพจากทั่วประเทศ เสริมองค์ความรู้และทักษะ ให้มีขีดความสามารถที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองแนวทางการพัฒนา SME 4.0 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงโค้ชแต่ละรายได้บนระบบออนไลน์ และเลือกคุณสมบัติของโค้ชที่มีความชำนาญตามที่ตนเองต้องการได้
ผอ.สสว. เผยว่า ปัจจุบันมีโค้ชที่เข้าสู่โครงการนี้กว่า 3,502 ราย ประกอบด้วย 1. โค้ชสายกลยุทธ์ธุรกิจ จำนวน 2,676 ราย และ 2. โค้ชสายเทคโนโลยี จำนวน 826 ราย กระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ และมีสาขาความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือวางกลยุทธ์ธุรกิจ

นายวีระพงศ์ กล่าวว่า ในปีนี้ สสว. จะเร่งตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาของผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงโค้ชมืออาชีพต่างๆ ได้ โดยแบ่งเป็นระบบจะมีตัวกรอง ดังนี้ 1. ระดับคุณภาพที่วัดจากจำนวนดาวที่ได้รับจากผู้ประกอบการ 2. การคัดเลือกประเภทความเชี่ยวชาญของโค้ช 3. กระบวนการสื่อสารส่งผ่านชุดคำถาม-คำตอบ โดยผู้ประกอบการสามารถส่งภาพถ่ายสินค้า หรือแจ้งสภาพปัญหาของเครื่องจักร หรือจะส่งภาพขั้นตอนการทำงานให้แก่โค้ชโดยตรงได้ เพื่อปรึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ก่อน และ 4. ระบบอาจจะนำส่งต่อปัญหานี้ไปยังหน่วยงานเฉพาะด้านที่สามารถให้คำตอบได้ ซึ่ง สสว. ก็มีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆ ที่ร่วมกับทางสสว. อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

ผอ. สสว. กล่าวว่า บริการใหม่ที่จะแนะนำในปีนี้ เรียกว่า #เอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ #SMEcoachingonline โดยจะมีศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) ของ สสว. ที่กระจายให้บริการอยู่ในทุกจังหวัด พร้อมจะสนับสนุนระบบงานนี้บนออฟไลน์ควบคู่กันไป และในครั้งนี้ทางเอสเอ็มอีโค้ชจะทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกรณีศึกษาตัวอย่าง (Best Practice Forum) ที่จังหวัดลำพูน วันที่ 11 สิงหาคม 2563 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยมีโค้ชเข้าร่วมกว่า 20 คน ซึ่งทาง สสว. คาดหวังว่าโค้ชแต่ละท่านจะได้เรียนรู้ทั้งหลักวิชาโดยตรง และความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการใช้ทักษะพิเศษต่างๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SME ได้
“สสว. เชื่อว่า SME ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับโมเดลธุรกิจที่ทันกับยุค วิถีชีวิตปรกติใหม่ (New Normal) ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมาก และหาแนวทางฟื้นฟูและรักษาการเติบโตต่อไปในระยะยาว แนวทางการปรับตัวด้วยดิจิทัลดิสรัปชั่นจะเป็นอีกหนึ่งทางรอดและปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ SME ไทย เปลี่ยนโฉมแนวทางธุรกิจของตนเอง” นายวีระพงศ์ กล่าวในที่สุด