รุกสร้างเครือข่ายต่อต้าน ข่าวปลอมในเชียงใหม่

0
242

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม สร้างเครือข่ายต่อต้านข่าวปลอม สู่บุคลากรภาครัฐ เครือข่ายสื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ที่ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านข่าวปลอมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการการสร้างการรับรู้ รู้ให้ทันปัญหาข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “รู้เท่าทัน! วิกฤติการสื่อสารและข่าวปลอมในยุคดิจิทัล” และ นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการ Online Crisis Management Center และ Digital PR Saenruk arukas บรรยายเรื่อง แนวทางการรับมือปัญหาข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีบุคลากรภาครัฐ เครือข่ายสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าว สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า จากกระแสข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าอย่างรวดเร็วทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะทางเฟซบุ๊กนั้น ร้อยละ 70 เป็นข่าวปลอม ร้อยละ 20 เป็นข่าวจริง และที่เหลือร้อยละ 10 เป็นข่าวบิดเบือนที่จงใจให้เกิดการเข้าใจผิดต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายดิจิทัล และการตรวจสอบป้องกันการแชร์ข่าวปลอมที่ส่งผลกระทบ 4 ประเภท ประกอบด้วย ข่าวปลอมเกี่ยวกับภัยพิบัติ ข่าวปลอมที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ข่าวปลอมที่กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติและการเงินของประชาชน ตลอดจนข่าวสารที่กระทบต่อนโยบายและความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งล้วนสร้างความเสียหายและกระทบต่อประชาชน สิทธิส่วนบุคคล เป็นเหตุแห่งความสับสนวุ่นวายในสังคมปัจจุบัน

ดังนั้น เครือข่ายต่อต้านข่าวปลอมจึงมีความจำเป็นในการสร้างการรับรู้ข่าวสารให้รู้เท่าทัน ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ทำความเข้าใจกับผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ปกป้องไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม รวมทั้งมีส่วนร่วมตรวจสอบข่าวสารและรายงานผ่านช่องทางสื่อสารของ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในโอกาสต่อไป
สำหรับประชาชนที่พบข้อมูลข่าวสารที่สงสัยว่าอาจเป็นข่าวปลอม ควรใช้วิจารณญาณก่อนการส่งต่อหรือแชร์ข้อความข่าวสารนั้น ๆ โดยสามารถแจ้งเบาะแสข่าวไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com, เฟซบุ๊ก “Anti-Fake News Center Thailand”, ไลน์ออฟฟิศเชียล @antifacenewscenter, twitter @AFNCThailand หรือ สายด่วน 1111 ต่อ 87 นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบข่าวจริงได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก “ข่าวจริงประเทศไทย” ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย