ผูกสัมพันธ์ครู-ศิษย์

0
203

ผูกสัมพันธ์ครู-ศิษย์…………….โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยภาคเช้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนภายใต้การอบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจใส่ จากครู และยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา ของนักเรียนแก่ครูอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีผูกสัมพันธ์ครู-ศิษย์ เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นด้วย โดยมีการรับขวัญด้วยการขับร้องเพลง และการผูกข้อมือ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงธรรมเนียมปฏิบัติในการต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่รั้วโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่