เรียนรู้นอกห้องเรียน

0
159

เรียนรู้นอกห้องเรียน………….อ.สุริน ร่วมคำ หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และบุคลากรในสาขาฯ นำนักศึกษาระดับ ปวช.1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ไปทัศนศึกษาที่เวียงกุมกามและหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ผ่านมา