คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Module เพิ่มทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

0
507

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Module รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษและ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวรายงาน ณ ห้อง Innovation อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา
เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ถึงแนวทางและวิธีการสอนนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพื่อหาแนวทางไปสู่กระบวนการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานในระดับเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันมากขึ้นทั้งชั้นเรียนโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม