ประเมินคุณภาพ

0
217

ประเมินคุณภาพ……………..ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ณ ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร โดยในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการเมินอยู่ในระดับ “ดี”