มท.1 มอบสมุด คทช.

0
147

มท.1 เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยในชุมชน (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบสมุด คทช.ให้ราษฎรในพื้นที่
เมื่อวันที่ผ่านมา พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยในชุมชน (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบสมุดคทช. ให้ราษฎรในพื้นที่

พลเอกอนุพงษ์ กล่าวว่า นโยบายสำคัญของรัฐบาล คือการแก้ไขปัญหาประชาชนไม่มีที่ทำกิน ที่ผ่านมาจึงได้ดำเนินการสำรวจ จัดที่ดิน และอนุญาตให้ราษฎรทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไรก็ตามการเข้าไปทำกิน ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และหลักเกณฑ์ จึงได้มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อชี้แจงในครั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับอนุญาตสามารถประกอบอาชีพ ควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่ป่า ไม่รุกล้ำเพิ่ม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ถือเป็นการนำร่องในการนำไปเป็นต้นแบบแก้ปัญหาคนกับป่าในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

โครงการดังกล่าว คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เกี่ยวกับกระบวนการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมสภาพให้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานราชการ ผ่านกิจกรรม ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ และการมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินใดพื้นที่ป่าสงวน