สกู๊ป……..ศูนย์เรียนรู้ บ.ทุ่งละคร เสริมอาชีพราษฎร ถิ่นกันดาร

0
195

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.เชียงใหม่ จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน หมู่บ้านทุ่งละคร ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง เพื่อต่อยอดส่งเสริมให้กับชาวบ้านในถิ่น ในการทำไร่นาสวนผสม ปลูกผัก ทำปศุสัตว์ เพื่อเป็นแปลงเกษตรสาธิตส่งเสริมให้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ ลดต้นทุนในการผลิต สร้างรายได้ พร้อมมอบเครื่องกระจายเสียงหอกระจายข่าว ให้กับชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

พ.อ.พนม สีเผือด หน.กลุ่มงานนโยบายและแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ จักราชัย ประธานเครือข่ายภาคปะชาชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ให้กับชาวบ้านทุ่งละคร ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง โดยมีนายสมคิด เลาหาง กำนันตำบลกึ้ดช้าง พร้อมด้วยนายอำพล คุณหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลกื้ดช้าง เป็นตัวแทนชาวบ้านรับมอบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งละคร ต.กึ๊ดช้าง ตลอดจนราษฎร ในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไปศึกษาดูงาน เป็นตัวอย่างในการไปต่อยอดในการทำเกษตรกรรม ซึ่งจะสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในการทำการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ ส่งเสริมราษฎร ทำมาหากินในพื้นที่ไม่ต้องไปขายแรงงาน ในเมือง
นอกจากนี้ ทาง กอ.มน. และภาคเครือข่าย ยังได้ส่งมอบเครื่องกระจายเสียงหอกระจายข่าวให้กับชาวบ้าน โดยติดตั้งไว้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านทุ่งละครฯ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมอื่นๆในหมู่บ้านอีกด้วย

สำหรับศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งละคร ตั้งอยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านทุ่งละคร มีนายวัชสรวี สิริวัชเวชกรกุล ผู้ใหญ่บ้านทุ่งละคร พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล และเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชาวบ้าน ซึ่งในศูนย์ฯ มีการปลูกไม้ยืนต้น ทำนาข้าวสวนผสม เลี่ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัวนำมาบริโภค ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ครบวงจร ส่วนผักที่เหลือจากการนำมาประกอบอาหาร ก็สามารถนำไปขายได้ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการวัดพืชตลอดจนเศษกิ่งไม้ยืนต้นมาทำเป็นถ่านและนำส้มควันไม้เพื่อใช้หมุนเวียนในไร่อย่างคุ้มค่าลดมลพิษในชุมชน นับว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ มาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี