รับ-ส่งหน้าที่

0
158

รับ-ส่งหน้าที่……………กองบิน 41 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน 41 โดย นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ท่านเดิม ได้ครบวาระการบังคับบัญชาเป็นระยะเวลา 1 ปี และย้ายไปตำแหน่ง ประจำกรมข่าวทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน 41 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป พิธีจัดขึ้น ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41