ทัวร์จำลอง

0
175

ทัวร์จำลอง…………..สุรินทร์ ร่วมคำ หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรนำ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ระดับ ปวส.2 เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในโครงการทัวร์จำลอง สุโขทัย – ชลบุรี – อยุธยา เพื่อสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาฯ เมื่อวันที่ผ่านมา