คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบ 61 ปี

0
254

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบ 61 ปี โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งคณะฯ จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่แสดงความขอบคุณผู้มีอุปการคุณสูงสุด ประจำปี 2563 ,โล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะ ฯ ,รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ , รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563 , นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลช้างทองคำ ,รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ ,นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากที่สุด ประจำปี 2562 ,นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact factor สูงสุด ประจำปี 2562 ,นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด ในช่วง  พ.ศ. 2558 – 2562 , เกียรติบัตรภาควิชาดีเด่นด้านผลิตงานวิจัยสูงสุด ประจำปี 2562 , ผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 , รางวัล I WISH AWARD 2020 ,รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ, รางวัล “หนึ่งในร้อย”, รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2563 , ทุน “แม่กิ้มหน้อย ”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.