น้องใหม่จุฬาฯ 2513มอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด Phototherapy Bili Light Lx-1025 ในโครงการ”มอบแดดให้หลาน” ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
315

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวต้อนรับ คณะฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม น้องใหม่จุฬาฯ2513

นำโดยคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ 50 ปีน้องใหม่จุฬาฯ 2513 ผู้การ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ในโอกาสมาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสครบรอบ 50 ปีของน้องใหม่จุฬาฯ 2513 ในโครงการ “มอบแดดให้หลาน”โดยได้มอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด Phototherapy Bili Light Lx-1025 จำนวน 8 เครื่องให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และหัวหน้าสาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบ