นวราตรีอลังการกลางลานท่าแพ

0
156

“กูรูเดวาอาชรัม” ศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดู จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมฯ ภาคี พี่น้องศาสนาต่างๆ ในเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “นวราตรี” ประจำปี 2563 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ มีตัวแทนจากชมรมต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมงานคับคั่ง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กูรูเดวาอาชรัม (ศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่) จัดพิธีนวราตรี ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ กลางข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลนวราตรีสัมพันธ์ศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อเพื่อสันติภาพ” ซึ่งเป็นเทศกาลบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ตามหลักความเชื่อความศรัทธาของศาสนาฮินดู โดยมี สวามินี อัมเบกา แซ่เตีย เจ้าของกิจการส่งออก บริษัทโอมสำเร็จรวย เป็นประธานในการจัดงาน และ ดร.สวามินีศิวาเวสวรัณต์ นันดา สรัสวตี คุรุเทวา มหาราชจี เป็นประธานฝ่ายนักบวชฮินดู โอกาสนี้มี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
สำหรับพิธีการเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ ภายในงานมีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ เพื่อสันติภาพ” โดยมี ดร.สวามีนี ศิวาเวสวรัณต์นันดา สรัสวตี คุรุเทวา มหาราชจี เป็นประธานในการเสวนาฯ และมีผู้ร่วมเสวนาจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ผู้แทนจากกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากกงสุลประเทศอินเดีย ผู้แทนจากองค์กรต่างๆทางศาสนา ผู้แทนจากศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ (โปรแตสแตนท์) ศาสนาคริสต์(คาทอลิค) ศาสนาซิกข์ (คุรุสิงห์สภา) ศาสนาอิสลาม ศาสนาชุมชนบาไฮ กลุ่มฮเรกฤษณะ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (นักบวชฮินดูสวามี) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ “ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ทุกความเชื่อ เราจะอยู่ร่วมกันเพื่อสันติภาพ“

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การออกบูธการแสดงออกในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อ ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สื่อถึงความหลากหลายทางความเชื่อของศาสนา การประกอบพิธีกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาต่อองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี การออกบูธนิทรรศกาล การออกโรงทาน ฯลฯ มีศรัทธาประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมากตลอดทั้งวันจนถึงเวลาประมาณ 23.30 น.