นิสิตเก่าจุฬาฯ เปลี่ยนส้วม ให้ผู้ยากไร้ที่อำเภอดอยเต่า

0
200

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโถส้วม ตามโครงการเปลี่ยนส้วมให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ (นั่งสุข ลุกสบาย) จากชมรมชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2513 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและลดความเสี่ยงจากการหกล้ม ลื่นห้องน้ำ ที่ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับมอบโถส้วม ตามโครงการเปลี่ยนส้วมให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ (นั่งสุข ลุกสบาย) จากชมรมชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2513 จำนวน 50 โถ เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ในการเปลี่ยนโถส้วมของครัวเรือนจากแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบ (ชักโครก) ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุป้องกันการหกล้ม ลื่นห้องน้ำ สะดวกในการใช้ห้องน้ำ นั่งสุข ลุกสบาย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุจากการใช้ห้องส้วม

ทั้งนี้ คณะน้องใหม่จุฬา ฯ ปี 13 ซึ่งเป็นนิสิตเก่าที่เข้าเป็นน้องใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2513 และในปีนี้ได้ครบปีที่ 50 ทางชมรมนิสิตเก่าจุฬาน้องใหม่ปี 13 จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือ “โครงการนั่งสุข ลุกสบาย” โดยได้มีการสำรวจหาผู้ยากไร้ โดยเฉพาะคนชรา ซึ่งไม่มีสุขภาวะ อนามัยเรื่องของการใช้โถแบบนั่งยอง และเป็นอุปสรรคในกิจวัตรประจำวัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 50 โถ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 โถ