เปิดทริปวัฒนธรรม ชมวิถีคนเมืองน่าน

0
179

วัฒนธรรมจังหวัดน่าน เปิดทริปเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนคนเมืองน่าน ในสถานที่ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรม หนุนประชาชนคนรุ่นใหม่นำมิติทางวัฒนธรรมไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม
จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนคนเมืองน่าน ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมุ่งเสริมวิถีวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรม ต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่นำเสนอสู่สาธารณะ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ให้เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมีการจัดให้ชุมชนในจังหวัดน่าน นำเสนอภูมิปัญญา วิถีชีวิต ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สวยงามและความหลากหลาย ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้รับรู้เป็นวงกว้าง เพราะจังหวัดน่านมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

สำหรับกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนคนเมืองน่าน ดำเนินการภายใต้โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อใช้งานศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในภูมิภาค เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดง สร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาทิ สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมในกลุ่ม C-POT และผลิตภัณฑ์รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ส่งเสริม สนับสนุนประชาชน คนรุ่นใหม่ให้นำมิติทางวัฒนธรรมไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม เพิ่มบทบาทหน่วยงานวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง เสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้งานวัฒนธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจ เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดสำนึกรักท้องถิ่น
โดยมีศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี พร้อมด้วยบล็อกเกอร์ ยูทูปเปอร์ ช่างภาพ (สห+ภาพ) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แอดมินเพจท่องเที่ยว สื่อมวลชน และเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนคนเมืองน่าน ได้พาคณะเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ศาสนา และประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรม ในสถานที่ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดน่าน อาทิ บ้านสกาด, ดอยซิลเวอร์มิวเซียม,ชุมชนคุณธรรมบ้านเก็ต (วัดภูเก็ต),ชุมชนคุณธรรมวัดร้องแง อำเภอปัว,ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองแดง (วัดหนองแดง),บ้านพญาแก้ว(วัดพญาแก้ว),บ้านก๋ง (วัดศรีมงคล),บ้านหนองบัว (วัดหนองบัว),บ้านดอนมูล (ไทลื้อบ้านดอนมูล) อำเภอท่าวังผา,หอศิลป์ริมน่าน,โฮงเจ้าฟองคำ,ชุมชนคุณธรรมบ้านเขาน้อย (วัดพระธาตุเขาน้อย),บ้านดอนมูลพัฒนา (หออัตลักษณ์นครน่าน) ,ชุมชนมิ่งเมือง (วัดมิ่งเมือง) ,ชุมชนบ้านหัวข่วง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) ชุมชนบ้านช้างค้ำ (วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร),ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ (วัดภูมินทร์),พิพิธภัณฑ์ฝ้ายเงิน อำเภอเมืองน่าน บ้านหนองเต่า (วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง) ,ชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่พัฒนา อำเภอภูเพียง ชุมชนคุณธรรมบ้านนาเตา (วัดนาเตา) ,เสาดินนาน้อย อำเภอนาน้อย ,ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนไชย (วราภรณ์ผ้าทอ),บ้านบุญยืน (วัดบุญยืน),เฮือนรถถีบ,ชุมชนคุณธรรมบ้านน้ำมวบ (แหล่งเรียนรู้ชุมน) อำเภอเวียงสา เป็นต้น