เมญ่า ฯ ร่วมกับ มทร. ล้านนา ฯ จัดงาน “Craft Trends” ตลาดนัดสินค้าของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก

0
1414

เมญ่า ฯ ร่วมกับ มทร. ล้านนา ฯ จัดงาน “Craft Trends” ตลาดนัดสินค้าของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP พื้นบ้าน

ดร. อุมาพร สุขม่วง อธิการบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน “Craft Trends” ตลาดนัดสินค้าของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP พื้นบ้าน และ ดร. ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับ คุณ ศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดทั่วไปศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พร้อมร่วมเก็บภาพความประทับใจ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรม “Craft Trends” ตลาดนัดสินค้าของดีเมืองตากและเมืองสามหมอกมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันสนับสนุนการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประเภท OTOP และสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชนและผู้ประกอบการภายในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ดำเนินโครงการโดยคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการซึ่งได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการรวมทั้งได้มอบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าจำนวน 83 กลุ่มและผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน 37 กลุ่มรวมเป็นจำนวนทั้งหมด 120 กลุ่มในงานตลาดนัดสินค้า “Craft Trends” ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก

ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่
ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภทสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน อาทิ ผ้าทอประยุกต์ , ผ้าทอขนแกะ , ผ้าซิ่นและผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยงประยุกต์ , ผ้าลายตีนจก , ผ้าใยกันชง , ผ้าลายภูษาชาติพันธุ์และสินค้า OTOP จากชนเผ่าต่างๆ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น สมุนไพรดาวอินคา , อโวคาโด้ , มะเฟือง , มัลเบอรรี่ และการจัดกิจกรรม การแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองล้านนาประจำถิ่น , การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน , การเดินแฟชั่นโชว์ชุด “การแสดงพื้นบ้านล้านนา Craft Trends ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก” ท่ามกลางบรรยากาศสีสันความเป็นล้านนาและความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยากให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส