พรรคเศรษฐกิจไทยจัดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคภาคเหนือ “อรรถชา กัมปนาทแสนยากร” นั่งหัวหน้าสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ

0
346

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมโรงแรมทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทยจัดประชุมจัด ตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทยภาคเหนือโดยมีนางสาวปุณิกา เศรษฐกุลดี รองเลขาธิการ พรรคเศรษฐกิจไทยเป็นผู้แทนพรรคฯมาร่วมประชุมและจัดตั้งสาขาพรรคฯ ด้วยทั้งนี้พรรคเศรษฐกิจไทย ได้รับการจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองลำดับที่ 73 เมื่อวันที่ 7 เมษายน2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น 17 คน โดย มีนายประสงค์ วรารัตนกุล เป็นหัวหน้าพรรค นายเมธาวี เนตรไสว เป็นเลขาธิการพรรค มีการจัดตั้งสาขาพรรคไปแล้ว 1 แห่ง ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา

โดยนโยบายสำคัญของพรรคจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุขจะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในกิจกรรมทางการเมืองและจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์ สุจริต จะส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกระดับและจะส่งเสริมและพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรืองและกระจายดุลทางการปกครองและการบริหาร เพื่อลดอำนาจรัฐไปให้ประชาชนในท้องถิ่นได้จัดการตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพราะปัญหาต่างๆในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นย่อมรู้ดีที่สุด ฉะนั้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ความต้องการของประชาชนมีความหลากหลาย จึงจำเป็นที่ต้องให้คนรู้ปัญหาเป็นคนแก้ปัญหาไม่ใช่เอาคนที่อื่นมาช่วยแก้ปัญหา


สำหรับการจัดตั้งสาขา พรรคเศรษฐกิจไทยภาคเหนือในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งสาขาพรรค สาขาที่ 1 ของภาคเหนือ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่280 หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยสาขาพรรคฯภาคเหนือจะรับผิดชอบในเขตพื้นที่16 จังหวัดในภาคเหนือ และวันนี้(22พ.ย.63) เป็นการประชุมสมาชิกพรรคเศรษฐกจิไทยเพื่อเลือกคณะกรรมการและ จัดตั้งสาขาพรรคตามความในข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจไทยพ.ศ.2562 ข้อ 19 และ 21 รวม 9 ตำแหน่ง

ทั้งนี้พล.ต.ต ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วี-พี-เอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร หัวหน้าสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ สำหรับรองหัวหน้าสาขาพรรคได้แก่นายธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์ พ.ต.อ.อดุลย์ สมนึก และนายขจรศักดิ์ อัครมั่งคั่ง เลขานุการพรรค ได้แก่ นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์ รองเลขานุการพรรคได้แก่ นางวีรินทร์พิมล สุพรรณกุล และนางพจนีย์ แก้ววิจิตร เหรัญญิกสาขาพรรค ได้แก่นางสาวธนัฎฐา พิมสาร ผู้ช่วยเหรัญญิกสาขาพรรค ได้แก่นางสาวศุภิตา โนจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค ได้แก่นางสาวศีสุมน ศรียารัณย
ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค ได้แก่นางจรรยา ประสานสุข และนางสาวเข็มเพชร สมนาศักดิ์ โฆษกสาขาพรรค ได้แก่นางอำไพ ไชยพิจิตร และรองโฆษกสาขาพรรค ได้แก่ นายเจตน์ ใจโต