20 ธ.ค.นี้ เลือก อบจ. ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า

0
196

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 กำหนดเลือกตั้ง นายกอบจ. , ส.อบจ. เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่ 1.ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 2.ยื่นหลักฐานแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน , บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน) ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ 3.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น) ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือบนขั้วบัตร แล้วทำการกากบาทเลือกตั้งในคูหา จากนั้นนำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนในจุดที่ทางกกต.กำหนด