วิทยาลัยฯ อาชีวะเอกชนเหนือ ร่วมโชว์วิจัย-นวัตกรรมคึกคัก

0
159

เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

โดยมี นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนฯ ทั่วภาคเหนือร่วมงานและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ

ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนา สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนฯ กล่าวว่า สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูอาชีวศึกษาเอกชนได้มีเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการและเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน อันเป็นหัวใจของการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้น ในปีการศึกษา 2563 นี้ สมาคมฯ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.ประเภทวิจัยชั้นเรียน 2.ประเภทวิจัยสถาบัน 3.ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ 4.ประเภทสื่อชิ้นงานประกอบการสอน

การประกวดแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2,054 คน ผ่านการประเมินจำนวน 1,510 คน คิดเป็นร้อยละ 73.51 ของผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมประกวด ผลการประเมินจัดเป็น 4 ระดับ คือระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก ระดับดี และระดับผ่าน ตามลำดับ สำหรับครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตนำเสนอกลุ่มภาคเหนือจำนวนทั้งสิ้น 308 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30 ของผู้นำเสนอทั้งหมดทั่วประเทศ ทั้งนี้สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนสถานที่และการจัดการแข่งขันตลอดรายการ

อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของวิทยาลัยฯ โปลิฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนทุกท่าน วิทยาลัยฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ซึ่งมีสถานศึกษาหลายแห่งในภาคเหนือ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 2,000 ผลงาน (ในจำนวนนี้ผ่านการประเมิน 73 เปอร์เซนต์) ซึ่งวิทยาลัยฯ โปลิฯ เป็นวิทยาลัยที่นำเสนอผลงานมากที่สุดถึง 131 ผลงาน รองลงมาได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 64 ผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 39 ผลงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 18 ผลงาน