“ซินเซิง”จัดอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

0
188

นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด “หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมด้วย นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า รักษาการนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ , นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณธรรม คณะวิทยากร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมทำพิธีเปิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมยุวกาชาด สามารถนำไปจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร เพิ่มปริมาณครูผู้สอนยุวกาชาด และขยายเครือข่ายด้านยุวกาชาดในจังหวัดเชียงใหม่

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ กล่าวว่า โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่น 411 ในวันนี้ และขอขอบคุณทางศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มอบโอกาสให้กับคณะครูของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รวมระยะเวลา 3 วัน อันจะทำให้คณะครูผู้สอนของเราเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องต่อไป”

นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า รักษาการนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด โดยนำมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนหญิงในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณวุฒิทางด้านยุวกาชาด จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดให้กับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 1 รุ่น รวม 49 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง การฝึกอบรมในครั้งนี้ใช้คู่มือและแนวปฏิบัติการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด สภากาชาดไทยกำหนด ในรูปแบบค่ายกลางวัน (ไป-กลับ) ใช้กระบวนการทางยุวกาชาด ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านกาชาดและยุวกาชาด ข้อบังคับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด หลักสูตรการจัดกิจกรรมยุวกาชาด พิธีเปิด-ปิดกิจกรรมยุวกาชาด ระเบียบแถวท่าสัญญาณ เพลงยุวกาชาด พิธีการทางยุวกาชาด และการจัดค่ายพักแรมยุวกาชาด เป็นต้น โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติลำดับเลขรุ่นที่ 411”

ด้านนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอชื่นชมทางผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด นำมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนหญิงในสถานศึกษาต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และในครั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดให้กับบุคลากรของโรงเรียน นับเป็นกุศโลบายที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และเพิ่มคุณวุฒิทางด้านยุวกาชาด จากการรับฟังการกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเพื่อจะได้นำมาใช้ในการจัดกิจกรรม บริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาตามข้อบังคับและระเบียบสภากาชาดไทยกำหนด ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายเครือข่ายทางยุวกาชาดของจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดเชียงใหม่จนเป็นผลสำเร็จในวันนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้จัดทำโครงการที่มีประโยชน์แก่บุคลากร รวมทั้งการอนุเคราะห์ด้านสถานที่ อุปกรณ์การฝึกอบรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วย