สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564 ของลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน)

0
235

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำและสื่อมวลชน ในการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564 ของลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน) ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สถานการณ์น้ำท่า และแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2564 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำฝนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณสะสม 1,082 มิลลิเมตร และ 1,059 มิลลิเมตร ถือว่าน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 6-7% ส่งผลให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำในเขื่อน 144 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54% จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำรวมทุกกิจกรรมมีปริมาณทั้งสิ้น 120 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นเพื่อการเกษตร 95 ล้านลูกบาศก์เมตร การอุปโภค-บริโภค(ประปา) 24 ล้านลูกบาศก์เมตร และการท่องเที่ยว(สงกรานต์) 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะใช้น้ำจากน้ำต้นทุน 2 แหล่ง ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 45 ล้านลูกบาศก์เมตร และน้ำจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง 53 ล้านลูกบาศ์เมตร รวมถึงน้ำที่เก็บกักเหนือฝาย/ประตูระบายน้ำอีก 10 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับแผนการส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ลงลำน้ำปิงในช่วงฤดูแล้งปี 2564 จะเริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 จำนวน 21 รอบเวร มีปริมาณน้ำ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร (เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 7%) แต่ละรอบเวรจะทำการเติมน้ำแล้วจึงเปิดให้ใช้พร้อมกันโดยประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากำหนดการใช้น้ำในวันจันทร์ เวลา 09.00 น. และหยุดใช้น้ำในวันศุกร์ เวลา 18.00 น.

สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์จะงดการสูบน้ำ เพื่อให้สามารถส่งน้ำไปถึงพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ยกเว้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และประปาที่สามารถสูบน้ำได้ทุกวัน ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลควบคุมการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำในแต่ละจุด หากในกรณีที่มีปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ติดป้ายช่องทางการติดต่อผู้แลในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป