การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยาได้จัดการอบรมวิทยาศาตร์การกีฬา แก่ผู้ฝึกสอนกีฬา

0
619

จังหวัดพะเยา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยาได้จัดการอบรมวิทยาศาตร์การกีฬา แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาในหัวข้อ “การใช้วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดพะเยา” ในระหว่างวันที่ 22 -24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ซึ่งมีผู้ฝึกสอนกีฬาของจังหวัดพะเยาให้ความสนใจเข้ารับการอบรม ในการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งนี้ทางจังหวัดพะเยาได้เชิญ ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ และ ดร.อภิรมย์ งามพฤกษ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก้ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ