ม.แม่โจ้ บริการชุมชน ผู้สูงวัยรู้ทันข่าวปลอม

0
139

ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันข่าวปลอมในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน ในรายวิชา นศ261 การรู้เท่าทันสื่อ และส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ การสร้างสุขภาวะด้านจิตใจในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารและรับมือกับปัญหาข่าวปลอม ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำ MOU ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวปลอมในประเทศไทย”