โรงเรียนดาราวิทยาลัย เฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี

0
1130


งานประจำปี และแสง สี เสียง“140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย”
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนรากฐานของคริสต์ศาสนา นิกายโปรแตสแตนต์ด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้นำพามิชชันนารีชาวอเมริกันศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี และภรรยา นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ซึ่งในสมัยนั้นมีผู้หญิงที่อ่านออกเขียนได้เพียงสองคนนางโซเฟียได้นำเด็กผู้หญิง 4- 5 คน ที่อยู่ในบ้านของท่าน มาสอนการเย็บปักถักร้อย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พร้อมการเผยแพร่คริสต์ศาสนา ผ่านการสอนพระคัมภีร์ ต่อมามีเด็กผู้หญิงเข้าเรียนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงขึ้น ใช้ชื่อว่า Chieng Mai Girls’ School โดยมิสเอ็ดน่า โคล์ และ มิสแมรี่ แคมพ์เบลล์ โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่

ในอดีตโรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนพระราชชายา ตามพระอิสริยยศของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อจากนั้นได้ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อเปิดสอนในระดับมัธยม ใช้ชื่อว่า โรงเรียนดาราวิทยาลัย ตามพระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พร้อมทั้งขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนพระราชชายา เป็นโรงเรียนดาราวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปีของโรงเรียน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้จัดงานร่วมเฉลิมฉลอง 140 ปีดังนี้

•  นมัสการพระเจ้า ภายใต้งาน “140 ปี ดาราวิทยาลัย รวมใจขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561

•  งานประจำปี และแสง สี เสียง“140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

•  งานปิดกล่องชอล์ก จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

รูปแบบการจัดงาน งานประจำปี และแสง สี เสียงจากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และผู้ที่สนใจ ได้ร่วมเฉลิมฉลอง 140 ปี ซึ่งในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 20.30 น.ประกอบด้วย การออกร้านของนักเรียน การแสดงของนักเรียน บนเวทีบริเวณหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ การแสดงภาคสนามบริเวณสนามวงกลม การจัดนิทรรศการ 140 ปี บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์โรงเรียน การแสดงแสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย” บริเวณหน้าหอสมุด

การแสดง แสง สี เสียง“140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย”ประกอบด้วยการแสดง6 องค์ ดังนี้

องค์ที่ 1 ปฐมบทมิ่งฟ้า นครานครพิงค์

องค์ที่ 2 แสงแห่งพระพร เรืองอมร ทิพย์ดารา

องค์ที่ 3 นพเกศ เทิดเจ้าฟ้า พระราชทานนาม

องค์ที่ 4 โรงเรียนพระราชชายา สู่ดาราวิทยาลัย

องค์ที่ 5 เรืองลับดับแสงแห่งดารา

องค์ที่ 6 กลับคืนสู่นครา พร่างพรายฟ้า จากมิชชันนารี สู่ 140 ปี ดาราวิทยาลัย

140 ปี มรดกแห่งความรัก… ซึ่งเป็นพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ได้ส่งผ่านเหล่ามิชชันนารี ได้ฉายแสงอยู่ในจิตใจของชาวดาราวิทยาลัย ดั่งดวงดาวที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าเรื่อยมา ดาราวิทยาลัย จะยังคงตั้งมั่น เป็นท่อพระพรส่งต่อความรัก ความเชื่อ และความหวัง ผ่านการจัดการศึกษา ดังพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวไว้ ในสุภาษิต บทที่ 22 ข้อ 6 ว่า “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเติบใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้น”