บอลยูลีกฯรอบชิง เตะที่จ.เชียงใหม่

0
198

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564
ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยกับฝ่ายข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์คนล้านนาว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจะได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศขึ้นในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา โดยให้ความสำคัญการฟื้นฟูกิจกรรมด้านกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ในส่วนของสนามที่จะรองรับการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศประกอบด้วย 5 สนามแข่งขันประกอบด้วยสนามฟุตบอลกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาดอยสะเก็ด สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลสุเทพ
สำหรับในรอบชิงชนะเลิศนั้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานดำเนินการจัดการแข่งขันโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศและได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยมี
อำนาจหน้าที่ดังนี้
1.ดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
2.กำหนดโครงสร้างและองต์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมกับการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆและคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมทั้งกำหนดจำนวนบุคลากรในการปฎิบัติงานแต่ละฝ่าย
4.วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบปริมาณงานของแต่ละฝ่าย
5.พิจารณาจัดทำกรอบงบประมาณของแต่ลพฝ่ายให้เป็นไปตามความเหมาะสมในการนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆรองรับการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศต่อไป