เศรษฐีใจบุญมอบ 5 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพ “ท่าศาลา”

0
151

เมื่อวันที่ผ่านมา นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท จากนางประดับ อารีราษฎร์ ราษฎรในตำบลท่าศาลา และครอบครัว เพื่อก่อสร้างอาคาร “ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ชาวตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ

นางประดับ อารีราษฎร์ กล่าวว่า การบริจาคเงินในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคุณนิทัศน์ ชูประเทศ ได้แสดงเจตนารมณ์ก่อนท่านเสียชีวิต ให้ตนดูแลสานต่อในการนำเงินและทรัพย์สินส่วนหนึ่งไปร่วมทำบุญ ในการทำนุบำรุงพระศาสนาและบริจาคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลสวนดอก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออำนวยสะดวกให้แก่ญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์

และอีกหนึ่งความตั้งใจ คือ การมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท ให้กับเทศบาลตำบลท่าศาลา ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่คุณนิทัศน์ ชูประเทศ ได้อาศัยอยู่เป็นเวลานาน ทั้งนี้ ท่านได้ระบุวัตถุประสงค์ของเงินบริจาคไว้ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ การทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและด้านอื่นๆ ให้แก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเงินบริจาคนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนสมทบทุนการก่อสร้างอาคารที่มุ่งเน้นในภารกิจการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลท่าศาลาต่อไปในอนาคตข้างหน้าต่อไป

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ตนได้รับการประสานจาก คุณประดับ อารีราษฎร์ ที่มีความประสงค์จะมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารที่ใช้สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลท่าศาลาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามเจตนารมณ์ของ คุณนิทัศน์ ชูประเทศ ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ซึ่งคุณนิทัศน์ ชูประเทศ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการทำบุญสร้างกุศลให้กับคนตำบลท่าศาลา ด้วยการตอบแทนคุณแผ่นดิน จากการที่ท่านได้อยู่อาศัยในตำบลนี้เป็นระยะเวลาหลายสิบปี และท่านยังมองเห็นความสำคัญในการดูแลเรื่องสุขภาพของคนในตำบลท่าศาลาอีกด้วย ในการนี้ ตนจึงได้ดำเนินการเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ คุณนิทัศน์ ชูประเทศ

ในการกำหนดนโยบายให้มีการจัดสร้าง “อาคารศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าศาลา” ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งภายในอาคารดังกล่าวจะมีการจัดระบบบริการสาธารณสุขอย่างครบถ้วน มีการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง บุคคลในครอบครัวและชุมชน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประชาชนตำบลท่าศาลามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าศาลาของท่านทุกบาททุกสตางค์ จะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้านนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมผู้มอบเงินบริจาคแก่เทศบาลตำบลท่าศาลา ในการก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน และถือว่าท่านเป็นตัวแทนของเครื่องหมายคุณงามความดี อันเป็นสิ่งที่ถือว่าทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการบูรณาการ การดำเนินงานทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หรือท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความซ้ำซ้อนและช่องว่างในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ และเพื่อส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน

ดังนั้น การก่อสร้างอาคารเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับตำบล จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอาจมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการอย่างครบถ้วน ซึ่งเงินบริจาคที่ได้มอบให้แก่ทางเทศบาลนี้ จะเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งที่สมทบการก่อสร้างอาคารในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี