ดอยเต่าบ้านไกลปืนเที่ยงเปิด OTOP นวัตวิถี

0
32151

อำเภอดอยเต่าบ้านไกลปืนเที่ยงเปิด OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน และ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า พร้อมเดินแบบโดยนายแบบนางแบบแสดงผ้าทอจากชาวเขาสวยงาม

ที่ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน และ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมการจัดแสดงเดินแบบชุดผ้าทอจากชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะชุดเสื้อผ้าจากชาวเขา

ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้นเพื่อการพลิกโฉม OTOP จากการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชน ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างรายได้ให้กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั้งหมด เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปทำงานที่อื่น แต่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ความผาสุขในบ้านเกิด อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกหมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้แก่ บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน และ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง ซึ่งต่างมีความโดดเด่นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและวิถีชิวิต มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ไปแล้วเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวในชุมชนของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคง ยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้ตั้งไว้

การดำเนินการในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันให้ ทั้ง 2 ชุมชน ของ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวไปสู่การเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี ที่หลายฝ่ายได้มาร่วมในพิธีเปิดตัวตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กรมการพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP ให้มี นวัตกรรม โดยยังคงเน้นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีรูปแบบสินค้าของที่ระลึกเพิ่มมากขึ้น และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความสุขเป็นที่ตั้ง เพื่อก้าวไปสู่ความ “มั่งมี ศรีสุข” อย่างแท้จริง ตามแนวคิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

การส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ในครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงข้อมูลชุมชน ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการต่างๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ การบอกต่อ หรือการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบบูรณาการ ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกลับบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข