ป.ป.ช.เชิญหน่วยงานรัฐประเมินบริหารงานแบบมีคุณธรรมโปร่งใส

0
92

ที่ผ่านมา “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มักจะถูกมองว่าผู้บริหารท้องถิ่นทำงานไม่มีความโปร่งใส ทำให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากมาย จนมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล “ท้องถิ่น” เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะมองว่ามีการคอร์รับชั่นหรืออื่นๆ ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว มีเพียงส่วนน้อยที่ “ท้องถิ่น”จะปรากฏเป็นข่าวออกมาเรื่องการคอร์รับชั่นเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆหรือหน่วยงานราชการอื่นๆจะเห็นว่าหน่วยงานเหล่านั้น คอร์รับชั่นสูงมาก
วันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ออกประกาศปฏิทินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อให้ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องนี้คณะกรรมการ ปปช.มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดำเนินการลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมินโดยมีขั้นตอนคือ 1.ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน 2.ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 3. ผู้บิหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เก็บข้อมูลแบบวัดผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และเก็บข้อมูลแบบวัดผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก วันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 มีการให้คะแนนแบบวัด OIT วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT วันที่16-31 มิถุนายน 2564 ยืนยันแบบวัด OIT วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2564 สรุปผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน และวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน
นี่คือปฏิทินระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติจะดำเนินการ โดยหน่วยงานของภาครัฐสามารถดำเนินการประเมินผ่านระบบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทิน ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนได้มีการกำหนดวิธีประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้ว
ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ถูกมองว่าการบริหารงานขาดคุณธรรมและไม่โปร่งใส สมควรที่จะต้องพิสูจน์ให้เกิดความชัดเจน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการพิสูจน์การบริหารงานว่ามีคุณธรรมหรือความโปร่งใสหรือไม่ ก็สมควรจะขอรับการประเมินได้ เพื่อองค์กรของท่านเองด้วยการดำเนินการตามปฏิทินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วค่อยฟังผลการประเมินในช่วงเดือนสิงหาคม
นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะพิสูจน์ตัวเองในเรื่องการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสหรือไม่