กรมอุตุนิยมวิทยา ผสานความร่วมมือ บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินร่วมกัน

0
996

กรมอุตุนิยมวิทยา ผสานความร่วมมือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดลงนามบันทึกข้อตกลง(Letter of Agreement: LOA) การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน2561 ณ ห้อง West Wing ชั้น 3 โอเรียนเต็ลเรสซิเดนซ์ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่สนับสนุนการเดินอากาศทั้งในและระหว่างประเทศเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยถึงการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ฉบับปี 2561 ว่าจะเกิดประโยชน์ร่วมกันในการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินของประเทศ เพื่อความปลอดภัย รวดเร็ว และเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ : ICAO และระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. 2559
กรมอุตุนิยมวิทยาสนับสนุนข่าวอากาศที่ได้จากการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามและวิเคราะห์ พยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศร้าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ จึงได้มีการปรับปรุง พัฒนา จัดหา เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เหมาะสม โดยในปีงบประมาณ2560 ที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการจัดหาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) ขึ้น ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีการทำงานแบบบูรณาการ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อันประกอบด้วย

1.พัฒนาการรับและแสดงผลข้อมูลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขด้านการบินของศูนย์พยากรณ์อากาศโลก ให้เป็นรุ่นที่ทันสมัย

2.พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาก analog เป็น digital มีความเร็วและเสถียรมากขึ้น

3.พัฒนาโมเดลด้านพยากรณ์อากาศการบินที่มีความละเอียดขึ้น 6 ระดับบินมาตรฐาน

4.มีศักยภาพเป็นคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บริการข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบMETADATA

โดยจะทำให้กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาการบินที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานรวดเร็ว และครอบคลุมทุกสนามบินทั่วประเทศ รวมทั้งมีระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถรับ-ส่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบที่หลากหลาย ครบถ้วน ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการขเอมูลอุตุนิยมวิทยาหลายชนิดและนำเสนอได้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพยากรณ์อากาศประจำวันและเตือนภัยในการเดินอากาศได้อย่างถูกต้องสามารถสนับสนุนงานการให้บริการจราจรทางอากาศของ บวท. ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยกับเที่ยวบินต่าง ๆ

ด้านนายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่าบวท. ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบินจากกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยดีมาโดยตลอด

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดสภาพคล่องในการให้บริการ เพราะการได้รับรายงานสภาพอากาศ อย่างรวดเร็วและแม่นยำทันเวลา ทันกาล ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และสายการบินในการวางแผนการบิน และบริหารจัดการเที่ยวบิน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ต้องติดสภาพอากาศระหว่างทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับอากาศยานและผู้โดยสาร นอกจากนั้นการทราบข้อมูลสภาพอากาศยังเป็นประโยชน์กับสายการบินในเรื่องการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีที่ต้องบินหลบสภาพอากาศระหว่างทาง

สำหรับการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้ง 2 หน่วยงานแล้ว ยังถือว่า เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบ อุปกรณ์ เพื่อรองรับเทคโนโลยี อุตุนิยมวิทยาการบินสากลแบบใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการเดินอากาศของทั้งภายในประเทศและภูมิภาค และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO อีกด้วย
ข้อตกลงระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการบริหารข้อตกลงทำหน้าที่บริหารและควบคุมการดำเนินงานตามเงื่อนไขข้อตกลงให้มีความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับเป็นโอกาสในการดำเนินการร่วมกันที่สำคัญยิ่งต่อประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาด้านการเดินอากาศให้ได้ตามข้อกำหนด ICAO ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ