ชาว มช.เฮ มหาลัยทุ่ม 50 ล. อัพเกรดรถไฟฟ้า บริการฟรี

0
133

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ผู้นำนักศึกษา และสื่อมวลชนร่วมพิธี ณ ศูนย์กลางขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ในนามของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำกับดูแลงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมการใช้รถร่วมกันในการเดินทางซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวอันส่งผลให้ลดปัญหาในเรื่องของการจราจร การจอดรถ และอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับรถระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยชียงใหม่ในปัจจุบัน ให้บริการด้วยยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดเป็นหลัก ให้บริการครอบคลุมการสัญจรทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. ตลอดทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์

การดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการสะสมมากกว่า 5,700,000 คน รวมระยะทางที่ให้บริการมากกว่า 5.8 ล้านกิโลเมตร มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,650 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ จำนวน 40 คัน (ราคาคันละประมาณ 1,200,000 บาท) รวมประมาณ 50 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อาทิ ปรับรูปแบบเป็นตัวถังจากที่เป็นแบบเปิดโล่งให้เป็นแบบปิดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา เพิ่มจำนวนที่นั่งจากเดิม 13 ที่นั่ง ให้เป็น 16 ที่นั่ง โดยที่ขนาดและมิติของรถยังเหมาะสมกับการขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนระบบแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไอออนฟอสเฟต ที่มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น การติดตามตำแหน่งรถและแสดงผลบน CMU Mobile Application แบบ Realtime การนับจำนวนผู้โดยสารด้วยวิธี Image Processing ร่วมกับ AI ระบบกล้องวงจรปิด จอภาพสำหรับการแสดงข้อมูลการให้บริการและสื่อประชาสัมพันธ์ การเก็บข้อมูลต่างๆ ของตัวรถ เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อนำไปวางแผนการบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจเชิงรุก นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยใช้แนวคิดในการบริหารจัดการบนข้อมูลจริง (Data Driven Management) โดยมีการดำเนินการเชิงรุกทั้งด้านกายภาพ การปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา บุคลากร รวมไปถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายป็นผู้นำในการสร้างการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรมสีเขียวที่ยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะตันแบบ และเป็นฐานในการต่อยอดนำไปใช้พัฒนาเมืองและประเทศต่อไป

การพัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชน ถือเป็นงานที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการเดินทางที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการปริมาณรถยนต์บนท้องถนน และการจัดการพลังานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่น่อยู่อาศัย อีกทั้งยังช่วยสร้างค่านิยมการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ทั้ง 40 คันนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ จะเป็นต้นแบบการคิด นำไปสู่การเผยแพร่ส่งมอบให้แก่สาธารณะเพื่อพัฒนาคน สร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ต่อไป