โรงแรมภาคเหนือเร่งเดินหน้า ยกระดับให้มีใบอนุญาติครบ

0
653

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน)เดินหน้าผลักดันมาตรฐาน คุณภาพ ทั้งในเรื่องสินค้า ราคา และการบริการโรงแรมทุกระดับ พร้อมหนุนโรงแรมที่ลงทุนใหม่มีใบอนุญาตให้ถูกต้อง ขณะที่เร่งเพิ่มจำนวนสมาชิกเพื่อความเป็นเอกภาพและความเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจ

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อเลือกตั้ง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) และคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีประธานและคณะกรรมการเลือกตั้งจากหน่วยงานรัฐเพื่อเป็นพยานได้รีบเกียรติจาก นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นางสาวอำไพ ไชยพิจิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ 1 นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผลสรุปคะแนนการเลือกตั้งพร้อมมติในที่ประชุม โดยนางละเอียด บุ้งศรีทอง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสมัยที่ 3 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมโรงแรม วาระสมัย ปี 2561-2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เปิดเผยว่า สมัยที่ 3 ก็คือวาระละ 2 ปี กล่าวคือ เป็นวาระที่ 3 ปี 2561-2563 ซึ่งมีความแตกต่างจากสมาคมอื่นที่จะมี แค่ 2 สมัยต่อเนื่อง แล้วก็เว้นช่วงด้วย แต่ของสมาคมโรงแรมไทยนั้นด้วยความที่มีรูปแบบสาขาเป็นภูมิภาค จึงไม่มีการ ติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบในการเลือกตั้งของสมาคมโรงแรมไทยในส่วนของสาขา ซึ่งนโยบายในสมัยที่ 3 นี้ได้วาง แนวทางโดยการบริหารจัดการในด้านสมาชิก เดินหน้าเพิ่มความเข้มแข็งในด้านจำนวน เนื่องจากจำนวนของสมาชิก เมื่อเปรียบกับจำนวนโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีสมาชิกน้อยกว่าจำนวนโรงแรมที่มีอยู่ ซึ่งเป้าหมายของสัดส่วน ของกลุ่มสมาชิกนั้นวางไว้ว่าควรจะมีทั้งกลุ่มโฮสเทล กลุ่มเกสต์เฮ้าส์ กลุ่มโรงแรม 2 ดาว ไปจนถึง 5 ดาว เพราะฉะนั้น แล้วเป้าหมายในตอนนี้คือการเพิ่มสมาชิกของสมาคมให้มากขึ้น เพื่อความเป็นเอกภาพและความเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจ เพื่อที่จะได้มีฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การตลาดในระยะยาว

ซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่น่า สนใจและควรศึกษาก็คือ จะทำอย่างไรให้โรงแรมที่มีอยู่แล้วนั้นมีใบอนุญาตให้ถูกต้อง จะผลักดันกับภาครัฐอย่างไรให้เกิดการอะลุ่มอล่วยและสร้างความสะดวกให้แก่นักลงทุน ซึ่งบางรายอาจจะเปิดโรงแรมมาแล้วหลายปี แต่ใบอนุญาตก็ยังไม่ผ่าน อาจจะด้วยกฎระเบียบต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ซึ่งได้ใบอนุญาตมาก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเชิงกลยุทธ์ที่ว่า “ทำอย่างไรให้เชียงใหม่และภาคเหนือมีคุณภาพ ทั้งในเรื่องสินค้า ราคา คุณภาพในการบริการ และการดูแลนักท่องเที่ยวในทุกๆมิติ” เพราะฉะนั้นแล้วการที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจึงจะช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงตลาด การแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การตั้งราคาขายที่อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์ทางการตลาดที่อยู่บนความพอใจของทุกๆฝ่าย เป็นต้น โดยทางสมาคมก็จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ยังไม่มีใบอนุญาตให้ได้รับใบ อนุญาตอย่างถูกต้อง